Skip to content
  1. Introductie

Naam ondernemer: Kamphuis Oriëntatiesport
Handelend onder de naam: Kamphuis Oriëntatiesport
Vestigingsplaats: Venlo
E-mailadres: Jurjen@orienteer-navigeer.nl
KvK-nummer: 71121013
BTW-identificatienummer: NL002226514B95

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien.

2.3 Deze algemene voorwaarden en bepalingen doen niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of aankopen in de Oriënteer Navigeer Routes webwinkel van Kamphuis Oriëntatiesport.

  1. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Kamphuis Oriëntatiesport en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Kamphuis Oriëntatiesport op haalbaarheid is beoordeeld.

3.2 Kamphuis Oriëntatiesport behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Levering

4.1 Levering van fysieke producten vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Kamphuis Oriëntatiesport bestellingen tenminste binnen 6 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 2 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.3 Aan de leveringsplicht van Kamphuis Oriëntatiesport zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kamphuis Oriëntatiesport geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4.5 Kamphuis Oriëntatiesport verstuurt haar fysieke producten met PostNL. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden in de webwinkel afgerekend.

  1. Auteursrecht, Intellectueel Eigendomsrecht

5.1 Kamphuis Oriëntatiesport heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Kamphuis Oriëntatiesport is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Kamphuis Oriëntatiesport verstrekte informatie.

5.2 De door Kamphuis Oriëntatiesport geleverde producten welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie, of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

5.3 Namen, logo’s, iconen en illustraties waarmee Kamphuis Oriëntatiesport is te identificeren zijn eigendom van Kamphuis Oriëntatiesport en vallen onder het auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

6.1 Op de producten, zowel de gedrukte verse, de PDF en de routes aangeboden in (eventueel toekomstige) Oriënteer Navigeer App, die u via deze webwinkel koopt is het herroepingsrecht niet van toepassing. Na betaling is de aankoop definitief.

6.2 Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht de geleverde goederen (anders dan de producten, zie lid 6.1) binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kamphuis Oriëntatiesport heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Kamphuis Oriëntatiesport. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dienen te verkeren in nieuwstaat. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kamphuis Oriëntatiesport er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  1. Garantie

7.1 Kamphuis Oriëntatiesport staat ervoor in dat haar producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kamphuis Oriëntatiesport) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Kamphuis Oriëntatiesport. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.3 Indien klachten van de afnemer door Kamphuis Oriëntatiesport gegrond worden bevonden, zal Kamphuis Oriëntatiesport naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kamphuis Oriëntatiesport en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

  1. Overmacht

8.1 Kamphuis Oriëntatiesport is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Kamphuis Oriëntatiesport alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Kamphuis Oriëntatiesport behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Kamphuis Oriëntatiesport gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  1. Informatie over derden en links op deze site

9.1 Op deze website bevinden zich mogelijk links naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze zijn geplaatst om u van dienst te zijn. Kamphuis Oriëntatiesport is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de aangeboden diensten en/of goederen van andere websites en hun organisaties.

9.2 Kamphuis Oriëntatiesport is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links op een andere website naar de site van Kamphuis Oriëntatiesport.

  1. Kamphuis Oriëntatiesport Algemeen

10.1 Wees voorzichtig tijdens het volgen van een route van Kamphuis Oriëntatiesport. Jouw veiligheid en die van de mensen om je heen is belangrijker dan het vinden van een controlepunt. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen. Kamphuis Oriëntatiesport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst of inkomen, verlies van gegevens en/of goederen en/of schade wegens claims van derden – die klanten/deelnemers op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door het volgen van een route van Kamphuis Oriëntatiesport.

10.2 De situatie voor het vinden van de controlepunten en het volgen van de route is aan veranderingen onderhevig. Het kan gebeuren dat situaties veranderen en het controlepunt niet meer te vinden zijn of dat de route niet meer te volgen is. Kamphuis Oriëntatiesport doet er alles aan om zo spoedig mogelijk van deze veranderingen op de hoogte te zijn maar we stellen het erg op prijs als deelnemers van de routes veranderingen met ons delen via een e-mail naar jurjen@orienteer-navigeer.nl.